Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky
 

Navigácia

novinky

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Etická výchova / Náboženská výchova ETNAB
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJN
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Nepovinné predmety NEP
Občianska náuka OBN
Programovanie PRO
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SBN
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z dejepisu SEDN
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJA
Španielsky jazyk a literatúra JSP
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.08.2017