• Plazy

     • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice umožnila naším študentom absolvovať prednášku na tému: „Plazy – morfológia tela a život plazov v prírode“


      Dňa 23.10.2019 sa trieda III.AA zúčastnila prednášky o plazoch, ich morfológii, živote v prírode, fylogenéze a mimikrách. Prednáška bola spestrená zaujímavou prezentáciou s možnosťou priamo si pozrieť a chytiť rôzne druhy živých plazov.

      Prednáška bola realizovaná v rámci preberaného učiva učebného plánu ako prehlbujúca forma výučby.

      Prednášateľom s bohatými vedomosťami, skúsenosťami s plazmi a zaujímavým rétorickým prejavom bol RNDr. Igor Majlath, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach.


      Prednášku zabezpečila: Mgr. Iveta Nemcová

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Na škole realizujeme už niekoľko rokov súťaž, ktorá má uzavíerku prihlášok práve 23. 10. 2019 u pani učiteľky Tarabčákovej. kab. č. 213. Viac informácií o súťaži na stránke https://sutazexpert.sk/.

      Súťaž sa uskutoční 28. 11. 2019.

    • Ekotopfilm - envirofilm festival
     • Ekotopfilm - envirofilm festival

     • Dňa 17.10.2019 sa všetci študenti 2. ročníka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy Ekotopfilm – Envirofilm festivalu v Kulturparku v Košiciach.  

      Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášame najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

      Tento rok to boli filmy aj o ohrození korytnačiek, o mužovi, ktorý vysadil les...

      O ekológii nám vtipne porozprával youtuber zlý zajo.

      Festival Ekotopfilm – Envirofilm štartuje každoročne súťažným festivalom v máji v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde predstaví vyše 60 dokumentárnych filmov. Následne celoročne navštevujeme krajské a okresné mestá Slovenska s víťaznými snímkami ocenenými medzinárodnou porotou v rámci regionálnej festivalovej TOUR

      Viac info o festivale kliknite tu

    • Súťaž o návrh na maskota školy
     • Súťaž o návrh na maskota školy

     • Si umelecky nadaný?

      Baví ťa práca s počítačom?

      Vedenie školy a Žiacka školská rada GPM vyhlasujú

      Súťaž o návrh na maskota školy

      Namaľuj alebo na počítači vytvor návrh na maskota GPM, najlepšie návrhy budú ocenené

      Svoju prácu odovzdaj členom Žiackej školskej rady do 4.11.2019.

      V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na Instagrame @ziacka_rada_gpm alebo zrgpm5@gmail.com

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 14. ročník Dní španielskej kultúry mal ako poslednú aktivitu Deň otvorených dverí - 12. októbra 2019. Krásny slnečný deň, ktorým nás príroda potešila umožnil budúcim študentom a ich rodičom stretnutie s študentmi, učiteľmi a vedením školy.

    • BOL SOM V ŠPANIELSKU
     • BOL SOM V ŠPANIELSKU

     • Dňa 11. 10. 2019 sa v zasadačke našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže  Bol som v Španielsku. Prvý ročník tejto súťaže, ktorá bola jednou zo sprievodných akcií tohtoročných Dní španielskej kultúry, sa stretol s veľkým záujmom našich študentov aj učiteľov. Päťčlenná komisia napokon vybrala 5 najpútavejších fotografií a ich autori si z rúk pána zástupcu M. Marinčáka a prednostu Okresného úradu Košice J. Lazára prevzali diplomy a zaujímavé finančné odmeny. Navyše, študenti a pedagógovia našej školy svojím hlasovaním určili najsympatickejšiu fotografiu a ani jej autorku neobišla finančná odmena a diplom.

      Víťazné fotografie budú v nasledujúcom období skrášľovať interiér našej školy a my ostatní sa tešíme, že k nim na budúci rok pribudnú ďalšie.
      Ocenení žiaci :

      1. miesto -  Kristína Grácová, V. SA
      2. miesto - Nela Alezárová, III.SA
      3. miesto - Janka Kopkášová, IV. SA
      4. miesto - Anne Onderišinová, II. SB
      5. miesto - Martin Gabaš, V. SA

      Cena sympatie - Michaela Zajacová, III. SB

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

    • NETRADIČNÉ ŠPORTY
     • NETRADIČNÉ ŠPORTY

     • Dni španielskej kultúry (DŠK) sa blížia k svojmu finále. Kultúra a šport idú ruka v ruke a preto sme takmer na záver DŠK zaradili aj netradičné športy.

      V telocvični a na školskom dvore 10. októbra 2019 vo štvrtok bolo od rána, veľmi rušno. Súťažili študenti našej školy v netradičných športoch. Na programe bolo šesť disciplín, v ktorých súťažilo 16 družstiev - reprezentanti tried 1. až 5. ročníka.

      V jednotlivých disciplínach maximálny počet 10 bodov získali v softbale 2.AA, v šípkach 2.SA, hod na kôš 1.B a 5.SA, ringo 3.B, petang 5.SA a v krokete 3.B.

      Po spočítaní všetkých získaných bodov je umiestnenie jednotlivých súťažiacích tried:

      1. mieste 2.AA,
      2. mieste 3.B,
      3. mieste 5.SA.

      Foto: Michaela Zajacová

    • SVÄTÁ OMŠA V ŠPANIELČINE
     • SVÄTÁ OMŠA V ŠPANIELČINE

     • Dňa 9. 10. 2019 o 16:00 sa v Dóme sv. Alžbety uskutočnila omša v španielskom jazyku, ktorú celebroval a v homílii sa prihovoril jezuitský kňaz Tomáš Jellúš, SJ. Duchovný zážitok omše obohatili spevom, hrou na gitare, miništrovaním, čítaním, modlitbami, prosbami a nesením darov naši študenti.