• Prihlášky

    • VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

      

     Informácia o vypĺňaní, overovaní a potvrdzovaní prihlášok na VŠ

      

     Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi:

     • vyplniť veľkým tlačeným písmom, aj priemery za jednotlivé ročníky

     • uviesť presný názov vysokej školy, fakulty, študijný program, formu a metódu štúdia

     • zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov /počet prihlášok na jednu fakultu/

     • uviesť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako odbor

     • rok maturitnej skúšky: 2019

        názov školy:  Gymnázium

     • adresa našej školy: Park mládeže 5, 04001 Košice

     • IČO /kód strednej školy/: 035 531 754  

     • študijný odbor: gymnázium alebo bilingválne gymnázium

     • kód študijného odboru: 7902 J 00 triedy IV. A, IV.B, IV.C,

                                                   7902 J 74  triedy V.SA, V.SB

     • stupeň dosiahnutého vzdelanie: 5

     • koncoročné známky z 1. - 3. ročníka alebo 1. – 4. ročníka vypísať v takom poradí, ako na vysvedčení

     • vo štvrtom ročníku vyplniť 1. polrok iba vtedy, ak to žiada fakulta VŠ

     • vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete

     • údaje o MS - prihlásené predmety + úroveň /neparafovať/

     potvrdenie o správnosti údajov - vyplní triedny profesor /do kolónky „Potvrdí škola“ vpisuje: Údaje súhlasia, dátum, podpis, pečiatka/ - na prihláške podľa katalógu skontrolujte osobné údaje, známky a priemery známok

            • lekárske potvrdenie - len ak ho vyžaduje škola

     • nezabudnúť priložiť životopis a vlepiť potvrdenie o zaplatení

     • potvrdenie o úspechoch na olympiádach, súťažiach na extra prílohe

     • nezabudnúť na podpis a dátum na str.3

     • údaje neprepisovať, nezatierať, nepoužívať bielidlo

     • môžete vyplniť aj elektronickú prihlášku, ktorú si potom vytlačíte, dáte potvrdiť a zašlete na školu

      

     V prípade otázok kontaktujte výchovnú poradkyňu – Mgr. Zuzana Krajcárová, kabinet č. 201

      


     Aktualizované 2. 9. 2018