• MATURITA  2023

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PLATNÁ LEGISLATÍVA:

     Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon
     Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách

     Uvedenú legislatívu nájdete  na stránke https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

     HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS

     Podľa § 17 "Hodnotenie maturitnej skúšky" vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o stredných školách:

     (10) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)

     a) nie je horšie ako klasifikačný stupeň  3 – dobrý a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu  ako 33 %, alebo
     b) je klasifikačný stupeň  4 – dostatočný, v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %  a  v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     (11) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ

     a) nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 – dobrý a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo
     b) je klasifikačný stupeň  4 – dostatočný a v EČ MS získa  úspešnosť vyššiu  ako 33 %.

     (12) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho klasifikačný stupeň  z ÚFIČ MS nie je horšií ako 4 - dostatočný.

     (13) Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu  ako 33%.

     (14) Žiak úspešne vykoná PFIČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu  ako 25%.

     INFORMÁCIE O OPRAVNEJ  EČ, PFIČ a ÚFIČ MS

     Podľa § 88 "Opravná skúška" zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

     (1)
     Ak žiak gymnázia na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov, časti skúšky z týchto predmetov, foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.
     (4)
     Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. Opravnú skúšku internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 2 žiak koná na strednej škole, na ktorej konal maturitnú skúšku. Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a internú časť maturitnej skúšky, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti maturitnej skúšky môže konať v riadnom termíne.
     (5)
     Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, školská maturitná komisia, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú skúšku môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov.
     (6)
     Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.
     (7)
     Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku.
     (9)
     Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

     Nejasnosti, prípadne otázky, týkajúce sa MS 2023 konzultujte s riaditeľom školy Mgr. Milanom Marinčákom a so zástupkyňou riaditeľa školy RNDr. Zuzanou Furárovou.


     Želáme Vám veľa úspechov pri MS 2023
                                 koordinátor MS 2023