• MATURITA  2023

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PLATNÁ LEGISLATÍVA:

     Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon
     Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách

     Uvedenú legislatívu nájdete  na stránke https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

     HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS

     Podľa § 17 "Hodnotenie maturitnej skúšky" vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o stredných školách:

     (10) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)

     a) nie je horšie ako klasifikačný stupeň  3 – dobrý a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu  ako 33 %, alebo
     b) je klasifikačný stupeň  4 – dostatočný, v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %  a  v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     (11) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ

     a) nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 – dobrý a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo
     b) je klasifikačný stupeň  4 – dostatočný a v EČ MS získa  úspešnosť vyššiu  ako 33 %.

     (12) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho klasifikačný stupeň  z ÚFIČ MS nie je horšií ako 4 - dostatočný.

     (13) Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu  ako 33%.

     (14) Žiak úspešne vykoná PFIČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu  ako 25%.


     Nejasnosti, prípadne otázky, týkajúce sa MS 2023 konzultujte s riaditeľom školy Mgr. Milanom Marinčákom a so zástupkyňou riaditeľa školy RNDr. Zuzanou Furárovou.


     Želáme Vám veľa úspechov pri MS 2023
                                 koordinátor MS 2023