• MATURITA  2022

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PLATNÁ LEGISLATÍVA:

     Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon
     Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

     Uvedenú legislatívu nájdete  na stránke https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

     HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS
     Od 1. septembra 2012 nadobudlo účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:
     (7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)
     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
     (8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ
     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
     (9) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 - dostatočný.
     (10) Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

     INFORMÁCIE O OPRAVNEJ  EČ, PFIČ a ÚFIČ MS:
     V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky
     v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

     1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
     2. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu(ŠMK) o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať.
     3. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka ( školský zákon, § 77,  odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne.
     4. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra  nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 2.

     Nejasnosti, prípadne otázky, týkajúce sa MS 2022 konzultujte s riaditeľom školy Mgr. Milanom Marinčákom a so zástupkyňou riaditeľa školy RNDr. Zuzanou Furárovou.

     Želáme Vám veľa úspechov pri MS 2022
                                 koordinátor MS 2022