• MATURITA  2021

     V tomto školskom roku bola rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021  zrušená externá časť (EČ) maturitnej skúšky. Rozhodnutím o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 číslo: 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. marca bola zrušená aj interná (písomná a ústna) časť maturitnej skúšky (PFIČ a ÚFIČ MS).

     Aktuálne informácie o termínoch a organizácii internej časti MS v školskom roku 2020/2021

     - do 30. marca 2021 - vymenujú okresné úrady pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií
     - do 20. apríla 2021 - určia okresné úrady pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti konkrétne termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
     - do 23. apríla 2021 - riaditeľ strednej školy schváli na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie v škole obsah ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
     - do 30. apríla 2021 - riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie
     - do 10. mája 2021 – klasifikačná porada pre 4. a 5.  ročník 
     - do 3. mája 2021 – riaditeľ strednej školy určí skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu
     - 14. mája 2021 – koniec školského roka pre 4. a 5. ročník
     - do 18. mája 2021 - kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie
     - do 19. mája 2021 - výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka
     - do 21. mája 2021 - plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky ústnou formou v termíne od 31. mája do 30. júna 2021
     - do 30. apríla 2021 - písomným oznámením môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zrušiť žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva ústnou formou v termíne od 31. mája do 30. júna 2021
     - od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 - ústna forma internej časti maturitnej skúšky
     Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.
     - do 30. júna 2021  - žiak potvrdí vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo externej časti maturitnej skúšky na strednej škole z cudzieho jazyka
     - 6. septembra 2021 - písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
     - najneskôr do 30. augusta 2021 - stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PLATNÁ LEGISLATÍVA:

     Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon
     Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

     Uvedenú legislatívu nájdete  na stránke www.nucem.sk v sekcii  MATURITA 2021

     HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS
     Od 1. septembra 2012 nadobudlo účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:
     (7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)
     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
     (8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ
     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
     (9) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 - dostatočný.
     (10) Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

     INFORMÁCIE O OPRAVNEJ  EČ, PFIČ a ÚFIČ MS:
     V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky
     v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

     1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
     2. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu(ŠMK) o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať.
     3. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka ( školský zákon, § 77,  odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne.
     4. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra  nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 2.

     Nejasnosti, prípadne otázky, týkajúce sa MS 2021 konzultujte s riaditeľom školy Mgr. Milanom Marinčákom a so zástupkyňou riaditeľa školy RNDr. Zuzanou Furárovou.

     Želáme Vám veľa úspechov pri MS 2021
                                 koordinátor MS 2021