• Základné informácie

     NAJNOVŠIE INFORMÁCIE o maturitnej skúške nájdete na stránke www.nucem.sk v sekcii MATURITA 2020:

     • „Základné informácie“

     • „Informácie o maturite pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským (alebo bilingválne GYM)“

     • Špecifikácia testov


     Aktuálne informácie o EČ a PFIČ MS nájdete vo februári a v marci 2020 na nástenke v budove našej školy školy (trakt A, prízemie):

     • kód školy: 681 017
     • zoznamy žiakov, ktorí budú konať písomné MS (skontrolujte správnosť údajov),
     • pokyny pre žiakov,
     • pokyny na vypĺňanie odpoveďových hárkov,
     • ukážky vyplnených odpoveďových hárkov,
     • časové harmonogramy administrácie EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov,

      

     na stránke www.nucem.sk v sekcii MATURITA → Dokumenty → Maturita 2020 → Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.


     LEGISLATÍVA, ktorá upravuje organizáciu MS:

     • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon

     • Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

     Od 1. septembra 2012 nadobudlo účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011:

     (7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť(EČ) maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti (EČ) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti (EČ) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

     (8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť (EČ) maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti (EČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti (EČ) maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

     Uvedenú legislatívu nájdete na stránke www.nucem.sk v sekcii: MATURITA → Dokumenty → Legislatíva .


     TERMÍNY

     • 30. september 2019 – najneskorší termín, dokedy musia maturanti písomne oznámiť predmety, z ktorých chcú maturovať. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

      

     Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky (u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku. Podáva ju uchádzač riaditeľovi školy a obsahuje:

     1. osobné údaje uchádzača,

     2. skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,

     3. odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,

     4. odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,

     5. aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa

     • 15. október 2019 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

     • 31. január 2020 - najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť, na písomnú žiadosť žiaka, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

     • 31. marec 2020 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť
      maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.

      

      

     • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

     - 17. marec 2020 - slovenský jazyk a literatúra,

     - 18. marec 2020 – cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk),

     - 19. marec 2020 - matematika,

     - 31. marec 2020 – PFIČ zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry (triedy V.SA a V.SB)

     - 31. marec – 4. apríl 2020 – náhradný termín
      

     • Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období je stanovený v čase 18. máj – 8. jún 2020 (na našej škole pravdepodobne 18. – 22. máj 2020).


      

      

     Aktualizované 27. 9. 2019(FU)