Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Maturita 2018

 

Zoznam predmetov MS

Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú:

1. cudzí jazyk,
2. spoločenskovedné predmety,
3. prírodovedné predmety,
4. ostatné predmety.

1. Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety:

a) anglický jazyk,
b) francúzsky jazyk,
c) nemecký jazyk,
d) ruský jazyk,
e) španielsky jazyk,
f) taliansky jazyk.

2. Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety:

a) dejepis,
b) geografia,
c) náuka o spoločnosti,
d) občianska náuka.

3. Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety:

a) biológia,
b) fyzika,
c) chémia,
d) informatika,
e) matematika má aj EČ.

4. Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety:

a) dejiny umenia
b) deskriptívna geometria
c) ekológia
d) ekonomika
e) estetika
f) evanjelické a. v. náboženstvo
g) chorvátsky jazyk
h) katolícke náboženstvo
i) kresťanská etika
j) latinčina
k) literárna tvorba
l) maďarský jazyk a literatúra
m) muzikál
n) poľský jazyk
o) praktická časť odbornej zložky
p) právo
q) psychológia
r) reformované náboženstvo
s) slovenský jazyk a literatúra
t) slovenský jazyk a slovenská literatúra
u) stretnutia s ľudovou kultúrou
v) športový manažment
w) teoretická časť odbornej zložky
x) ukrajinský jazyk a literatúra
y) základy športovej prípravy
z) umenie a kultúra
aa) rómsky jazyk a literatúra
ab) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

 

Aktualizované 12. 2. 2018 (FU)