Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Maturita 2018

Základné informácie

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE o maturitnej skúške nájdete na stránke www.nucem.sk v sekcii MATURITA 2018:

 • „Základné informácie“

 • „Informácie o maturite pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským (alebo bilingválne GYM)“

 • Špecifikácia testov


Aktuálne informácie o EČ a PFIČ MS nájdete na nástenke v budove našej školy školy (trakt A, prízemie):

 • kód školy: 681 017
 • zoznamy žiakov, ktorí budú konať písomné MS (skontrolujte správnosť údajov),
 • pokyny pre žiakov,
 • pokyny na vypĺňanie odpoveďových hárkov,
 • ukážky vyplnených odpoveďových hárkov,
 • časové harmonogramy administrácie EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov,

 

na stránke www.nucem.sk v sekcii MATURITA → Dokumenty → Maturita 2018 → Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.


LEGISLATÍVA, ktorá upravuje organizáciu MS:

 • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon

 • Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Od 1. septembra 2012 nadobudlo účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011:

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť(EČ) maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti (EČ) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti (EČ) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť (EČ) maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti (EČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti (EČ) maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Uvedenú legislatívu nájdete na stránke www.nucem.sk v sekcii: MATURITA → Dokumenty → Legislatíva .


TERMÍNY

 • 30. september 2017 – najneskorší termín, dokedy musia maturanti písomne oznámiť predmety, z ktorých chcú maturovať. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

 

Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky (u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku. Podáva ju uchádzač riaditeľovi školy a obsahuje:

 1. osobné údaje uchádzača,

 2. skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,

 3. odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,

 4. odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,

 5. aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa

 • 15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • 31. január 2018 - najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť, na písomnú žiadosť žiaka, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • 31. marec 2018 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť
  maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.

 

 

 • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

- 13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra,

- 14. marec 2018 – cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk),

- 15. marec 2018 - matematika,

- 26. marec 2018 – PFIČ zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry (triedy V.SA a V.SB)

- 10. apríl – 13. apríl 2018 – náhradný termín
 

 • Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období je stanovený v čase 21. mája – 8. júna 2018 (na našej škole pravdepodobne 21. – 25. máj 2018).


 

Informácie k Maturite 2018 PDF verzia.

Aktualizované 12. 2. 2018 (FU)