Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

MVP SŠ

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

rojekty sú spolufinancované zo zdrojov ES

Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ zo všetkých regiónov Slovenska. Do projektu budú zapojené všetky ZŠ a SŠ v SR, ktoré sú MŠ SR zaradené do siete škôl v zmysle klasického výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke ÚIPŠ: www.uips.sk v časti Národné projekty.

 

Trvanie projektu:

12/2008 – 11/2013

 

Cieľom projektov je:

Dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

 

Cieľová skupina:

1840 učiteľov SŠ z celého Slovenska okrem BK a 305 učiteľov SŠ z Bratislavského kraja, ktorí vyučujú aspoň jeden z nižšie uvedených predmetov:

Matematika

Fyzika

Chémia

Biológia

Geografia

Slovenský jazyk

Dejepis

 

Prínos pre školu:

- zvýši sa IKT vybavenosť škôl

- každá participujúca škola, podľa počtu žiakov, dostane PC a dataprojektor podľa uvedených kritérií.

 

- naša škola – Gymnázium, Park mládeže 5, získala 8 PC a dataprojektor

 

 

                                                                                                          Mgr. Iveta Nemcová

                                                                                 účastníčka projektu na predmet biológia