• Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

    • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

     rojekty sú spolufinancované zo zdrojov ES

     Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ zo všetkých regiónov Slovenska. Do projektu budú zapojené všetky ZŠ a SŠ v SR, ktoré sú MŠ SR zaradené do siete škôl v zmysle klasického výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

     Bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke ÚIPŠ: www.uips.sk v časti Národné projekty.

      

     Trvanie projektu:

     12/2008 – 11/2013

      

     Cieľom projektov je:

     Dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

      

     Cieľová skupina:

     1840 učiteľov SŠ z celého Slovenska okrem BK a 305 učiteľov SŠ z Bratislavského kraja, ktorí vyučujú aspoň jeden z nižšie uvedených predmetov:

     Matematika

     Fyzika

     Chémia

     Biológia

     Geografia

     Slovenský jazyk

     Dejepis

      

     Prínos pre školu:

     - zvýši sa IKT vybavenosť škôl

     - každá participujúca škola, podľa počtu žiakov, dostane PC a dataprojektor podľa uvedených kritérií.

      

     - naša škola – Gymnázium, Park mládeže 5, získala 8 PC a dataprojektor

      

      

                                                                                                               Mgr. Iveta Nemcová

                                                                                      účastníčka projektu na predmet biológia

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo