• Ponuka odborov

    • V školskom roku 2018/2019 otvárame:


     1. Bilingválne slovensko-španielske štúdium (5-ročné štúdium)

     • Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,
     • Od uchádzačov znalosť španielskeho jazyka nevyžadujeme, takmer všetci sú úplní začiatočníci.
     • Prvý ročník štúdia sa dá nazvať aj jazykovou prípravou, pretože týždenná hodinová dotácia španielčiny je 20 hodín.
     • Cudzí jazyk: v 2. ročníku si žiak volí ďalší cudzí jazyk z ponuky: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk.
     • Bilingválne predmety: od 2. ročníka sa vybrané predmety učia dvojjazyčne.
     • Ukončovanie štúdia: v 4. ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry. Tento predmet sa v 5. ročníku už nevyučuje.
     • V 5. ročníku žiaci maturujú zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry a z 2 voliteľných predmetov, pričom aspoň z jedného v španielčine.
     • Po ukončení štúdia dostanú žiaci maturitné vysvedčenie v slovenskom a španielskom jazyku, titul "bachiller", španielsky certifikát, platný na španielskych univerzitách i v Európskej únii a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo španielskeho jazyka na úrovni C1.

     2. Bilingválne slovensko-anglické štúdium (5-ročné štúdium)

     • Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,
     • Prvý ročník štúdia: výrazne posilnená týždenná dotácia hodín anglického jazyka
     • Cudzí jazyk: v 2. ročníku si žiak volí ďalší cudzí jazyk z ponuky: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk.
     • Bilingválne predmety: od 2. ročníka sa vybrané predmety učia dvojjazyčne.
     • Ukončovanie štúdia: v 4. ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry. Tento predmet sa v 5. ročníku už nevyučuje.
     • V 5. ročníku žiaci maturujú z anglického jazyka a z 2 voliteľných predmetov.
     • Po ukončení štúdia dostanú žiaci maturitné vysvedčenie v slovenskom aj anglickom jazyku, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka na úrovni C1, prípadne iné certifikované skúšky z anglického jazyka (napr. Cambridge ...)


     3. Klasické štúdium (4-ročné štúdium)

     • V porovnaní so Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá máme posilnenú výučbu cudzích jazykov, matematiky, informatiky, občianskej náuky.
     • Žiaci sa učia 2 cudzie jazyky. Prvý cudzí jazyk je anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk.
     • V 1., 2. a 3. ročníku sa učia všetci žiaci to isté. Ale v 4. ročníku majú k dispozícii voliteľné predmety, ktoré sú pre ich ďalšiu profiláciu najdôležitejšie.
     • Pre výučbu voliteľných predmetov neexistujú triedy, ale skupiny študentov s rovnakými záujmami.
     • Voľba predmetov v 4. ročníku umožňuje žiakom kvalitnú prípravu na maturitné skúšky, na ďalšie štúdium a pre potreby praxe.

     4. Štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (4-ročné štúdium)

     • V týchto študijných odboroch je v porovnaní so Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá výrazne posilnená výučba anglického jazyka.

     • Ďalšiu profiláciu žiakov umožňuje výber voliteľných predmetov podľa ich záujmu a potrieb.

     • Súčasne môže žiak získať vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo