• Skladba

    •  

     Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách

     Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú:

     a) slovenský jazyk a literatúra – má EČ, PFIČ, ÚFIČ,

     b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk Spoločného európskeho referenčného rámca),B2 (na jazykovej úrovni

     c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných a spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.),

     d) ďalší voliteľný predmet  zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval (v prípade ďalšieho cudzieho jazyka žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca).


      

          Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom (bilingválne štúdium – na našej škole slovensko-španielske na základe medzinárodnej zmluvy) sú:

     a) slovenský jazyk a literatúra - má EČ, PFIČ, ÚFIČ,

     b) druhý vyučovací jazyk – španielsky jazyk, literatúra a kultúra má PFIČ a ÚFIČ, Spoločného európskeho referenčného rámca),C1 (na jazykovej úrovni

     c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných a spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej 6, (nie cudzí jazyk),

     d) ďalší voliteľný predmet zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval.


     Vysvetlivky:

     • EČ  - externá časť MS (test)
     • PFIČ - písomná forma internej časti MS
     • ÚFIČ – ústna forma internej časti MS

      

     Aktualizované 12. 2. 2018 (FU)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo