Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Krúžky

Ponuka krúžkov pre školský rok 2017/2018


Krúžky humanitných predmetov

DEBATNÝ KLUB
Mgr.Eva Lacková
Formou akademickej debaty proti sebe argumentujúcich tímov na zaujímavé témy zo súčasnej spoločnosti chceme počas jednotlivých stretnutí vytvoriť priestor na vyjadrenie vlastných názorov, rozvíjať schopnosti formulovať myšlienky a kriticky myslieť.

SPOZNÁVAME PAMIATKY KOŠÍC
Mgr. Jana Fečková
Krúžok Spoznávame pamiatky Košíc je určený všetkým študentom, ktorí sa zaujímajú o regionálne dejiny a chcú bližšie spoznať jednotlivé kultúrne pamiatky regiónu.  Náplňou krúžku je vybrať si pamiatky, historické miesta v Košiciach, prostredníctvom prezentácii priblížiť si ich históriu a zároveň aj jednotlivé miesta osobne navštíviť.  

SLOVENČINA V HRSTI
Mgr. Zuzana Krajcárová
Ak chcete vedieť viac o slovenskej a svetovej literatúre ako aj o pravidlách spisovnej slovenčiny, navštívte tento krúžok.
Krúžok je zameraný na prípravu maturantov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry: rozbor diel, ktoré sú v cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku, aplikácia teórie literatúry v praxi, rozvoj čítania s porozumením, rozbor textu z morfologického, syntaktického a lexikálneho hľadiska a nácvik písania maturitného testu i slohových prác podľa jednotlivých jazykových štýlov.

SLOVENČINA V KOCKE
Mgr. Darina Tomková
Krúžok je určený žiakom 4. ročníka. Cieľom našej činnosti v krúžku je zopakovať, upevniť si a utriediť znalosti zo slovenského jazyka a literatúry v zmysle cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z tohto predmetu a pripraviť sa tak na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky – jej písomnej aj ústnej časti.

UMELECKÝ KLUB
Mgr. Martina Šoltysová
Cieľom krúžku Umelecký klub je rozvíjať v študentoch záujem o umenie a kultúru nielen vo vlastnom regióne, ale aj v celosvetovom meradle. Stretnutia klubu sa budú niesť každý mesiac v duchu iného umeleckého druhu, napr. maliarstva, sochárstva, architektúry, designu, umeleckých remesiel, filmu, fotografie atď.. Samozrejmosťou budú návštevy kultúrnych podujatí, napr. divadelných predstavení, koncertov, večerov autorského čítania, umeleckých výstav.
Výsledkom činnosti v krúžku bude raz mesačne veľká aktivita – súťažný kvíz z oblasti umenia a kultúry, do ktorého sa môžu zapojiť nielen členovia krúžku, ale aj ostatní žiaci či učitelia školy. Špeciálne vydania kvízu budú súčasťou tradičných akcií školy, napr. DŠK či vianočná rozlúčka. Členovia krúžku budú aktívnymi tvorcami a organizátormi týchto kvízov.

PRÁVNICKÝ KRÚŽOK
Mgr. Renáta Škárová
Náplňou Právnického krúžku bude rozširovanie právneho povedomia priblížením problematiky rozličných oblastí práva a to v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ. Zavŕšením činnosti krúžku bude účasť našich študentov na simulovanom súdnom pojenávaní na Okresnom súde Košice II.


 

Krúžky prírodovedných predmetov

Turnaj mladých fyzikov (TMF)
RNDr. Zuzana Majerčáková
Celoročná súťaž pre žiakov so záujmom o fyzikálne úlohy. Riešenia sa na záver prezentujú pred porotou.

Záhradkár
RNDr. Zuzana Majerčáková
Pre žiakov so záujmom o starostlivosť o úpravu okolia školy. Pomoc pri zveľaďovaní a údržbe okolia školy.

Biologický krúžok pre maturantov
Mgr. Iveta Nemcová
Rozšírené hodiny v rámci krúžkovej činnosti umožňujú dopĺňať si učivo bez samoštúdia, metódou problémového vyučovania

 • Učiť sa efektívne, hľadať motiváciu a chuť učiť sa, zlepšiť si pamäť
 • Opakovanie učiva umožňuje žiakom lepšie interpretovať poznatky, logicky myslieť a sumarizovať súvislosti poznatkov z biológie.
 • Hodiny budú spestrené prezentáciami s bohatým obrazovým materiálom a videom.

 

Chémia prostredníctvom myšlienkových máp
RNDr. Lenka Šimková

 • Chceš chémii lepšie rozumieť a popri tom si zväčšiť mozgovú kapacitu?
 • Chceš si zlepšiť známku z chémie?
 • Alebo ti nestačí lepšia známka z chémie a chceš sa dostať na medicínu...
 • Krúžok je zameraný pre každého študenta, ktorý nie je spokojný s doterajšími výsledkami, pretože má pocit, že kvalita a kvantita vedomostí nezodpovedá času strávenému pri učení sa.
 • Myšlienkové mapy sú veľmi efektívnym spôsobom učenia sa prostredníctvom ktorého sa za veľmi krátky čas naučíte čokoľvek budete chcieť, pochopíte nové pojmy ale aj zložité procesy v chémii, naučíte sa myslieť a získané informácie si dlhodobo zapamätáte. Tento spôsob učenia sa môžete použiť aj v iných predmetoch ale aj v bežnom živote.

Krúžky z  matematiky, informatiky, geografie a telesnej výchovy

Aplikovaná ekonómia
Ing.Sakal Albín
Spoznajte podnikanie v rámci programu, ktorý Vám umožní založiť firmu. Získajte prístup k on-line učebnici ekonomie a podnikania. Všetci, ktorí úspešne zvládnu výstupný test môžu získať certifikát z učebnice a aktívni  členovia firmy môžu získať certifiát za prácu v JA FIRMA.

Chemický krúžok pre maturantov
Mgr. Zuzana TOMEČKOVÁ
Krúžok je určený pre žiakov maturitných ročníkov na zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomosti a zručnosti a utriedenie poznatkov. Cieľom činnosti v krúžku je interaktívnym výkladom, debatami o problematike pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie MS.

Programovanie, robotika
Ing. Vacková Magdaléna
Krúžok je určený dievčatám a chlapcom, ktorí sa zaujímajú o výpočtovú techniku. Programovanie v jazyku Python. Oživte robotické stavebnice. Naprogramujte ich, aby vykonávali činnosti, ktoré od nich požadujete. Budete pracovať s počítačom, ktorý zaberá na stole iba toľko miesta ako banková karta  (Rasberry).

Matematika PP (prijímacie pohovory)
Mgr. Anna PARNAYOVÁ
Krúžok je zameraný na riešenie úloh na prijímacie skúšky na VŠ.

Športový krúžok
Mgr. Knap Róbert
Volejbalový, florbalový, futbalový, atletický, stolnotenisový, tenisový, bedmintonový, basketbalový, hádzanársky, plavecký, fitness-posilňovanie, bežecký - podľa záujmu žiakov

Športový krúžok
Mgr.Wiener Jaroslav
Volejbalový, florbalový, futbalový, atletický, stolnotenisový, tenisový, bedmintonový, basketbalový, hádzanársky, plavecký, fitness-posilňovanie, bežecký - podľa záujmu žiakov

Športový krúžok
Mgr.Oceľáková Eliška
Volejbalový, florbalový, futbalový, atletický, stolnotenisový, tenisový, bedmintonový, basketbalový, hádzanársky, plavecký, fitness-posilňovanie, bežecký - podľa záujmu žiakov

Mediálny krúžok - TOGY
Ing. Sakal Albín
Krúžok sa venuje príprave vysielaní v rámci školského televízneho okruhu. Je vhodný, pre žiakov z ľuboboľného ročníka. Základné znalosti práce s PowerPoint-om sú vhodné.


Krúžky cudzích jazykov

Kúžok francúzskeho jazyka
Mgr. Miriam Chromčová
"Bonjour, ça va ? " Nerozumieš? Nevadí. U nás sa to naučíš! Prihlás sa do krúžku francúzskeho jazyka.

Krúžok Oxford
Mgr. Miroslav Kočiš
Cestovateľské a cestopisné zážitky a zručnosti v anglickom jazyku.

Angličtina pre maturantov
Mgr. Slavomíra Zaputilová
Krúžok ponúka žiakom 4. a 5. ročníka prípravu na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Ak Ťa v noci strašia open close cvičenia, pridaj sa k nám a už nebudeš mať žiadne obavy. :D


Krúžky predmetovej komisie španielského jazyka

TALLER DE TEATRO EN ESPAÑOL
ANTONIO BLANCO
Participa en nuestro taller de teatro y diviértete representando obras que harán mejorar tu capacidad de expresión en lengua española.
Trabajaremos con habilidades paralingüísticas que potencian tu expresividad en la comunicación:

 • expresión facial
 • expresión corporal
 • movimiento en la escena
 • dicción
 • recitado

Desarrollaremos el montaje de una obra para que participaremos en el VIII Festival de Teatro de las Secciones Bilingües de Español.

TALLER DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DELE
ANTONIO BLANCO
Prepara los exámenes para la obtención del Diploma de Español del Instituto Cervantes.
Niveles B1, B2, C1, C2
El diploa de español (DELE) acredita la capacidad del usuario de la lengua para:
Relacionarse con hablantes nativos.

 • Producir textos sobre temas diversos.
 • Entender las ideas principales de textos complejos.
   

El examen del nivel B2 consta de cuatro partes:

 •  comprensión de lectura.
 •  expresión e interacción escritas.
 •  comprensión auditiva.
 •  expresión e interacción orales.
   

Trabajaremos las destrezas que se exigen en el examen con modelos siguen las directrices del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) del Consejo de Europa. Los diplomas de español DELE están reconocidos a nivel internacional, y gozan de un gran prestigio entre instituciones educativas y también en el mundo empresarial. Son perfectos para facilitar la promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el resto de países donde se realizan las pruebas.

Krúžok šachu
Agustin
Hrať šach pomáha študentom aby mali lepšie analytické myslenie a jasnejšie dlhodobé plánovanie. Okrem toho, sa budú integrovať do skupiny so spoločným záujmom.

Filmový krúžok
Chromčo Tomáš
Premietanie španielskych a juhoamerických filmov v pôvodnom znení, aj s titulkami. Účastník vyvinie spôsobilosť počúvania a porozumenia po španielsky, zároveň získa pohľad na modernú kinematografiu po španielsky.

Školský časopis v španielskom jazyku
Töröková Martina
Vyskúšaj si prácu redaktora a spolupracuj pri tvorbe nových čísel školského časopisu v španielskom jazyku. Je na tebe ako bude vyzerať a čo si v ňom spolužiaci prečítajú.

Taller de coro carnavalesco
Luis Bermúdez Fernández
Este taller consiste en la creación de un coro de carnaval gaditano. En el taller se desarrollarán actividades como: Aprendizaje de ritmos, acordes y melodías de diferentes piezas de carnaval a la guitarra. Aprendizaje de la estructura y diferentes voces de un coro. Aprendizaje y ensayo de diferentes melodías y letras de tangos gaditanos.Si se ve oportuno y los alumnos están interesados, intentaremos crear letras específicas adaptadas a alguna melodía existente. En caso de que las circunstancias lo permitan, crearemos un “tipo” carnavalero y fabricaremos los disfraces pertinentes. La actividad comprende, o al menos esa es mi idea, actuaciones del coro en eventos escolares una vez que los alumnos estén preparados para ello. Para poder llevar a cabo la actividad, se necesitarán ensayos del coro de manera similar a lo que se realiza con el grupo de teatro.


KRÚŽOK MLADÝCH PEER AKTIVISTOV
Mgr. Viera Kišeľáková

Kto je Peer aktivista? Ten, koho intenzívnejšie zaujíma problematika prevencie pred drogovou závislosťou, problematika obchodovania s ľuďmi, či sociálneho správania. Ten, kto sa snaží podporovať zdravý životný štýl. Ten, kto rád pracuje v tíme a pomáha pri organizovaní napr. Dňa boja proti AIDS na našej škole.

Kto sa môže stať Peer aktivistom? Akýkoľvek  študent našej školy, ktorému nie je ľahostajná uvedená problematika, kto sa v budúcnosti chce stať možno psychológom, lekárom, policajtom, či chemikom alebo hygienikom.  A tiež ten, kto vie prísť aj s novým nápadom a nebojí sa ho prezentovať.

Čo môže Peer aktivista získať prácou v krúžku?

 1. Nových kamarátov
 2. Komunikačné a prezentačné zručnosti
 3. Certifikát z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach o absolvovaní programu prevencie (školenie 1 . a 2. stupňa, tzv. peer program)
 4. Nové skúsenosti pri organizovaní celoškolských aktivít

 

a mnoho iného ....


Aktualizované 6.10.2017