Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Stránky predmetovej komisie Občianska náuka

O predmetoch

 


             Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote v demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.

            Občianska náuka sa vyučuje v triedach klasického gymnázia v prvom až štvrtom ročníku, v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od druhého ročníka a v bilingválnych triedach vo štvrtom a piatom ročníku. V jednotlivých ročníkoch žiaci preherajú nasledovné učivo:


Ročník

Tematický celok

Prvý1. Človek ako jednotlivec

2. Človek a spoločnosť

3. Základné ekonomické problémy a ich riešenie

Druhý

1. Občan a štát

2. Občan a právo

Tretí


1. Filozofia a jej atribúty

2. Dejinno-filozofický exkurz

3. Religionistika


Štvrtý

1. Základné ekonomické problémy a ich riešenie

2 Trhový mechanizmus

3. Trh práce

4. Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad

5. Svet práce

6.Úloha peňazí a finančných inštitúcií


Predmet vyučujú:

            Mgr. Zlata Hužvárová

            Mgr. Jana Fečková


Na vyučovacích hodinách využívame:

  • metódy aktívneho učenia (dialóg, diskusia, projekt...)
  • zážitkové metódy (exkurzia, hranie rolí...)
  • prácu s prameňmi (Ústava SR, filozofické texty...)
  • explikačné metódy

Súčasťou predmetu občianska náuka sú každoročné exkurzie do Múzea židovskej kultúry v Prešove a na súdne pojednávania na okresnom súde v Košiciach.

V rámci predmetu občianska náuka sa žiaci zapájajú do riešenia olympiády ľudských práv, do rôznych súťaží napr. Mladý Európan, či do súťaží v písaní esejí.

Po vyučovaní žiaci pracujú aj vo filozofickom krúžku a krúžku ľudských práv.