• O predmetoch

    •  


                  Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote v demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.

                 Občianska náuka sa vyučuje v triedach klasického gymnázia v prvom až štvrtom ročníku, v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od druhého ročníka a v bilingválnych triedach vo štvrtom a piatom ročníku. V jednotlivých ročníkoch žiaci preherajú nasledovné učivo:


     Ročník

     Tematický celok

     Prvý     1. Človek ako jednotlivec

     2. Človek a spoločnosť

     3. Základné ekonomické problémy a ich riešenie

     Druhý

     1. Občan a štát

     2. Občan a právo

     Tretí


     1. Filozofia a jej atribúty

     2. Dejinno-filozofický exkurz

     3. Religionistika


     Štvrtý

     1. Základné ekonomické problémy a ich riešenie

     2 Trhový mechanizmus

     3. Trh práce

     4. Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad

     5. Svet práce

     6.Úloha peňazí a finančných inštitúcií


     Predmet vyučujú:

                 Mgr. Zlata Hužvárová

                 Mgr. Jana Fečková


     Na vyučovacích hodinách využívame:

     • metódy aktívneho učenia (dialóg, diskusia, projekt...)
     • zážitkové metódy (exkurzia, hranie rolí...)
     • prácu s prameňmi (Ústava SR, filozofické texty...)
     • explikačné metódy

     Súčasťou predmetu občianska náuka sú každoročné exkurzie do Múzea židovskej kultúry v Prešove a na súdne pojednávania na okresnom súde v Košiciach.

     V rámci predmetu občianska náuka sa žiaci zapájajú do riešenia olympiády ľudských práv, do rôznych súťaží napr. Mladý Európan, či do súťaží v písaní esejí.

     Po vyučovaní žiaci pracujú aj vo filozofickom krúžku a krúžku ľudských práv.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo