Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Stránky predmetovej komisie Slovenský jazyk a literatúra

O predmetoch

 

SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA


Všeobecne o predmete


V školskom roku 2008/09 vstúpil do platnosti nový štátny vzdelávací program,ktorý podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni vzdelávania.


V predmete slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia ciele rozvíjania komunikačných schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietlo do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania tohto predmetu.

 Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno- hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi.

Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,

čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať ap.


V literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zmenilo tematické usporiadanie predmetu na stredných školách, v rámci ktorého sa opustila literárnohistorická štruktúra. Namiesto faktografickej orientácie je obsah zameraný na analyticko-interpretačné

činnosti.

Vo všetkých zložkách predmetu sa uplatňuje konštruktivistický prístup k učeniu, v ktorom

sa žiak stáva učiacim sa subjektom.

.

Jednou z foriem realizácie týchto požiadaviek sú prezentácie, ktoré vedú žiakov k samostatnosti spracovania informácií, prispievajú ku skvalitňovaniu ich ústneho prejavu, rozvíjajú  schopnosť jasne a presne vyjadrovať svoje názory a pocity pri analýze umeleckého diela.

Pri príprave prezentácií využívajú žiaci vedomosti z informatiky, pri jej realizácii pracujú priamo s umeleckým textom (výklad dopĺňajú čítaním ukážok z diela).

 

Ukážky prác našich študentov:

timrava.ppt