•  

    Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018:

    (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk)

     

    1. Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ, triedna učiteľka 4.A, predseda PK, koordinátor drogovej prevencie a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
    2. Mgr. Crawley Andrea, ANJ
    3. Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
    4. Mgr. Gáborová Mária, ANJ
    5. Gribushina Marina, ANJ – NEJ, triedna učiteľka II.A
    6. Ing. Chromčová Miroslava, FRJ
    7. Mgr. Janovská Slavomíra, ANJ, triedna učiteľka IV.D
    8. Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ, triedny učiteľ I.AA
    9. Mgr. Lacková Eva, SJL – NEJ, triedna učiteľka III.SA
    10. Mgr. Lazarová Dana, ANJ – UAK
    11. PhDr. Saulichová Jana, ANJ
    12. Mgr. Sopčáková Mária, ANJ – RUJ

     

     

    Akualizované 21.11. 2017 (FT)