• Súčasnosť školy

    •  

     Zriaďovateľ školy:

     • Okresný úrad Košice, prednosta Ing. Jozef Lazár
      • Odbor školstva, vedúci odboru Ing. Jozef Javorka, CSc.

      

     V tomto školskom roku našu školu navštevuje 669 študentov v 23 triedach, ktorých vyučuje 50 pedagogických zamestnancov. K dispozícii našim študentom je výchovný poradca, koordinátor prevencie závislostí aj  koordinátor environmentálnej výchovy.

     Žiaci na našej škole študujú podľa školského vzdelávacieho programu GPM, platného od 1.9.2014, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED3A pre vyššie sekundárne vzdelávanie.


     Ponúkané štúdijné odbory nájdte na stránke školy v časti -  Pre záujemcom o štúdium.


     Priestorové, technické a materiálne vybavenie školy

     Študenti našej školy majú k dispozícii:

     • telocvičňu s posilňovňou,
     • bufet,
     • jedáleň s kuchyňou,
     • dve internetové kaviarne,
     • COPY centrum,
     • študentské rádio – Park rádio,
     • vlastný vnútorný televízny okruh TOGY,
     • relax centrum vybavené strojmi na cvičenie.

                

     Predovšetkým však ponúkame študentom moderne vybavené odborné učebne na vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie, cudzích jazykov a na výuku informatiky máme vybavené 2 multimediálne učebne vhodné aj pre výučbu ostatných predmetov, ktoré sú zahrnuté do školského vzdelávacieho programu. Navyše v každej učebni je nainštalovaný dataprojektor.

     Študentom, ktorí sú zo vzdialenejších miest, ponúkame možnosť ubytovania v stredoškolských domovoch mládeže.

     Pri úprave priestorov našej školy – tried, ale i chodieb, sa snažíme využívať potenciál našich žiakov. Oni sami sa niekedy podieľajú návrhmi (ba niekedy i realizáciou) na úprave jednotlivých priestorov školy – najmä vlastných tried, ale i niektorých chodieb. Vždy nám záleží na tom, aby sa naši študenti v škole cítili príjemne.


     Absolventi

     Naši absolventi sú vďaka kvalitnému všeobecnému vzdelaniu, ktoré im poskytujeme, pripravení na štúdium na ktorejkoľvek slovenskej univerzite či vysokej škole. Každoročne takmer sto percent našich študentov pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Absolventi našej školy úspešne študujú nielen na Slovensku, ale aj na španielskych univerzitách a aj v ostatných krajinách Európskej únie i mimo nej (USA). Náš absolvent má predpoklady najmä na štúdium humanitného zamerania. Predpokladáme uplatnenie absolventov vo verejnej správe, štátnej správe, diplomacii, administratíve,...

     K profilu nášho absolventa samozrejme patrí výborná jazyková pripravenosť  v dvoch cudzích jazykoch a aj výborná pripravenosť v oblasti IKT.

     Okrem toho naša škola vedie študentov k formulovaniu a vyjadrovaniu vlastných postojov a riešení v najrozličnejších životných situáciách, k samostatnosti a kreativite, ktoré si môžu overiť počas prípravy množstva podujatí, projektov a súťaží.


     Naše aktivity

     Škola má partnerské školy v Anglicku, Írsku, Nepále, Maďarsku a hľadá ďalšie na výmeny učiteľov a študentov, aby mohli spoznávať iné kultúry, zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, ako aj vymieňať si skúsenosti vo výchovno-vyučovacom procese. pozri aj zahraničné návštevy

     Na našej škole v súčasnosti pracuje 27 krúžkov, ktoré vedú naši pedagógovia a študentom v rámci nich ponúkame zmysluplné využitie voľného času. Viac pozri krúžky

     Škola sa úspešne zapája do projektov, vyhlásených EÚ, ale i rezortmi v rámci SR. pozri projekty

     Rovnako sa škola zapája do jednotlivých predmetových olympiád a súťaží a SOČ. Každoročne vydávame informačný bulletin, študenti vydávajú vlastný časopis. Bližšie informácie pozrite na  predmetové komisie.

     Na škole pracuje Žiacka rada pod vedením koordinátora z radov pedagógov. Podieľa sa na organizácii podujatí ako sú Dni španielskej kultúry, imatrikulácia študentov 1. ročníka či Noc v škole. Pomáha pri riešení problémov a podieľa sa na organizovaní chodu školy.


     Aktivity v školskom roku

     Naša škola je Košičanom známa veľkým množstvom rôznych akcií a podujatí, ktoré organizuje či sa do nich zapája. Informácie o uskutočnených aj plánovaných akciách  nájdete na hlavnej stránke školy – pozri Novinky a termíny plánovaných akcií nájdete aj v školskom kalendári. 

     (Pravidelné akcie školy – pozri Tradície školy, a Dni španielskej kultúry - DŠK)

     Ak ste na našej stránke nenašli informáciu, ktorú chcete o nás vedieť, alebo sa chcete na vlastné oči presvedčiť, ako to u nás chodí, urobte tak kedykoľvek alebo počas Dňa otvorených dverí. Pravidelne ich organizujeme v októbri a januári.

      

     Aktualizované 24. 9. 2017

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo